Swefit Expo hälsar dig som utställare varmt välkommen!

Du bokar din plats som utställare genom att fylla i nedanstående formulär.

Nedan hittar du de allmänna regler som gäller för dig som utställare på Åhaga i Borås.

Barn i lokalerna Personer under 16 år får av säkerhetsskäl inte vara i eventhallen i samband med byggnadsarbete eller rivning (in-och utflytt), oavsett om de är ensamma eller i sällskap med vuxen, då vår hall betraktas som byggarbetsplats. Alkohol, rökning och droger Alkoholförtäring på Åhagas område är förbjuden under uppbyggnad och rivning av event. Åhaga innehar utskänkningstillståndet för hela Åhagas område inkl hall, området närmast utanför samt konferensrum och loger. Detta innebär att alkoholhaltiga drycker som önskas förtäras under event/mässa ska beställas hos Åhagas Restaurang. All alkohol som serveras och/eller intas i Åhagas Lokaler ska vara inköpt av innehavaren av serveringstillståndet så du kan alltså inte köpa alkohol utanför Åhaga och ta med dig in i Åhagas lokaler eller område. Detta gäller alla tider på dygnet, vid alla tillfällen. Rökning är förbjuden i hela anläggningen i enlighet med svensk lagstiftning och kan ske på anvisad plats utomhus. Droger får under inga omständigheter förekomma inom Åhagas område. Musik och bilder All uppspelning av musik, visning av film, fotografering eller liknande i eventhallen ska följa upphovsrättslagen. Egna fordon Det är inte tillåtet att köra eller rulla in släpvagnar, bilar, arbetsmaskiner eller andra fordon i lokalerna utan särskilt tillstånd. Tillstånd kan fås via Åhaga Monterservice. Drivmedelstanken på motorfordon ska vara fylld och försedd med låsbart lock. När det gäller gasoldrivna fordon ska även huvudkranen närmast tanken (behållaren) vara stängd. Parkera alltid fordon på anvisad plats. Observera att parkering inte är tillåten framför portar, dörrar eller nödutgångar och att det av miljö- och brandskäl råder tomgångsförbud. Begränsning för byggnation Alla arbeten som medför ingrepp i Åhagas fastighet får endast utföras av Åhaga anvisad personal. Exempel på sådana arbeten kan vara upphängning av vajer i tak, fästanordningar i pelare och balkar samt anslutningar av el och vatten. Ekonomiskt ansvar Åhaga har försäkring för den egna fastigheten / lokalerna och egna inventarier. Arrangör, utställare eller tredje part rekommenderas att teckna egen försäkringar för produkter och eget material.
Du som utställare/arrangör ansvarar för byggledning och efterlevnad av arbetsmiljöregler och andra gällande lagar och regler. Åhaga friskriver sig helt från konstruktionsutförande och byggansvar, såvida du inte beställer en monter eller annan byggnation direkt från Åhaga. Då garanterar Åhaga att den följer gällande lagar och regler. Vi tar fullt konstruktions- och byggansvar för utförda monterbyggnationer. Gummiklubba, spånsug och klättring Använd gummiklubba eller liknande för att dämpa ljudet när du monterar belysningstross. Klättring i trossar är förbjuden. Såg-, slip-, putsmaskiner eller liknande ska vara kopplade till spånsug. Målning Produkter med organiska lösningsmedel får inte användas i Åhagas lokaler, såsom exempelvis kontaktlim, sprayfärg, färg med lacknafta eller thinner med lösningsmedel som är farliga att andas in. (förbudet följer Miljöbalken, kap 2, § 2-8 samt Arbetarskyddsstyrelsensföreskrifter, AFS 2000:4, § 4-5) Särskilt tillstånd för sprutmålning ska begäras av Åhaga Monterservice. Skyddsronder Representanter för Åhaga genomför regelbundet skyddsronder inför och under event för att minimera skaderisker och säkerställa hög säkerhet. Anmärkningar som görs vid rond ska åtgärdas omgående. Eventuella kostnader som följer på en anmärkning debiteras dig som utställare, deltagare eller arrangör. Skyddsskor Enligt krav från Arbetsmiljöverket ska skyddsskor användas av de som vistas i områden där det förekommer trafik med truck. Dessa regler gäller därmed under uppbyggnad och nedmontering av ett event. Det är arbetsgivarens ansvar att reglerna följs, vilket innebär att du som deltagare, utställare eller monterbyggare är ansvarig för att din personal bär skyddsskor. Skyddsskorna ska ha tåhätta och slutet hälområde d.v.s. lägst skyddsklass S1. Skyddsräcken Vid byggnation av podier, scener och bryggor som är högre än 60 cm krävs 110 cm höga räcken.
Åhagas Driftschef nås på telefonnummer 033-13 17 59 Det åligger varje utställare/arrangör att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att lagar uppfylls och att risken för personskador minimeras. Sjukvård / första hjälpen Första hjälpen finns tillgänglig i anläggningen. Det finns mobila förstahjälpen-vagnar med brandsläckare utplacerade i lokalen. Hjärtstartare finns vid gången mot toaletterna bakom den fasta baren i Åhagas vänstra del, sett från stora entrén. Åhaga äger rätt att besluta om arrangemanget kräver förstärkt sjukvårdsberedskap. Debiteras enligt aktuell prislista. Förstärkt sjukvårdsberedskap levereras av Åhaga utsedd leverantör. Olyckor Om du bevittnar en olycka eller själv drabbas, oavsett allvarlighetsgrad, är det önskvärt att ni informerar Åhaga genom att ringa 033-13 15 11. Ordningsvakter Åhaga äger rätt att besluta om arrangemanget kräver ordningsvakter. Debiteras enligt aktuell prislista. Ordningsvakter till arrangemanget levereras av Åhaga utsedd leverantör. Vid nödsituation Skulle en situation uppstå som kräver evakuering kommer ett meddelande gå ut via högtalarsystemet. Lämna omedelbart byggnaden via närmsta utgång och ta dig till närmaste uppsamlingsplats enligt personalens anvisningar. Väl vid uppsamlingsplatsen kommer du att få information om vad som kommer att ske härnäst. När nödsituation inte längre råder kommer du antingen att kunna gå tillbaka in i anläggningen eller bli hänvisad till att återkomma nästkommande dag. Om så sker kommer du inte att kunna gå tillbaka in i anläggningen för att hämta eventuella kläder, väskor etc. Brandsäkerhet Åhagas utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska av säkerhetsskäl hållas helt fria. Om de blockeras har Åhagas personal rätt att på din – utställarens eller arrangörens – bekostnad riva eller modifiera byggnationen och transportera bort sådant som är i vägen. Du får inte heller skymma eller bygga för brandredskap, larmtryckknappar, skyltar eller liknande. Vid arrangemang som kräver avstängt brandlarm ska detta anmälas senast 3 veckor innan aktuellt datum. Vid avstängt brandlarm krävs brandvakt från Åhaga och kostnaden debiteras arrangören. Stekos och rök Om du planerar att laga mat i hallen behöver du tillstånd från Åhaga eftersom matlagning avger stekos. Du kan komma att behöva en fläkt. Detta gäller all aktivitet som avger rök, stekos eller gaser. För tillstånd, kontakta Åhaga Monterservice. Åhagas rökdetektorer är mycket känsliga. Brandlarm utlöst av oaktsamhet debiteras utställare/deltagare. Brandfarlig verksamhet Du behöver skriftligt tillstånd från Åhaga innan du kan påbörja brandfarliga (heta) arbeten, såsom svetsning, lödning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning eller öppen låga. Detta gäller under byggnationsperioden, officiell inflytt, pågående event samt under utflytt- och rivningsperiod. Skriftligt tillstånd krävs även för införsel av explosiva ämnen/vätskor och pyroteknik, liksom för hantering av brandfarlig vätska eller gas. Ansök hos Åhagas driftschef senast fem veckor före eventet. Öppen låga I Åhagas Lokaler får ej öppen låga såsom tända ljus eller liknade förekomma i samband med arrangemang. Tillstånd kan fås av Åhagas Monterservice och kan ges om det är en del i produktsortimentet. Godkänd brandsläckare ska då finnas i direkt närhet och ljusets placering får inte utgöra risk för besökare eller andra deltagare. Ljuset ska hållas under uppsikt och får endast vara tänt när platsen är bemannad. Emballage och annat material Emballage och annat brännbart material får inte förvaras i monter eller eventhall. Åhaga erbjuder lagring av tomemballage. Märkningslappar får du av Åhagas Monterservice. Material som lämnas kvar efter avslutat event klassas som avfall. Hanteringen faktureras dig som utställare eller arrangör. Montertak, bygg- och dekormaterial Monterväggar och tak ska bestå av svårantändligt material eller B-s1, d0, det vill säga inte sämre än trä. Spånskiva, träfiberskiva (inte porös), plywood och liknande godtas. Typgodkännande eller intyg från RISE (f.d. SP) eller liknande kontroll- organ ska finnas tillgängligt i montern, om det inte på annat sätt klart framgår att materialet kan godtas. Tak till överbyggda eller slutna montrar som är större än 30 kvm kräver sprinkler, alternativt brandvakt. Det beställer du av Åhaga Monterservice. Debiteras enligt aktuell prislista. Tygtak och annan dekor ska vara impregnerat mot brand.
Byggnation mot öppna ytor Åhaga vill att eventet ska ge besökaren ett öppet och trevligt intryck och är därför restriktiva med byggnationer som skymmer mer än 1/3 av en öppen montersida. I undantagsfall kan det tillåtas, men i så fall ska det i förväg godkännas av mässansvarig eller driftschef och dina montergrannar. Du får inte bygga över gångarna och inte heller placera dekorationer, skyltning eller belysning i gångar. Montermått och egna montersystem Hyrd monteryta som omfattar två eller fler skiljeväggar från Åhaga minskar den disponibla monterbredden med ca tre cm, på grund av skiljeväggarnas konstruktion. Mässansvarig kan hjälpa dig om du önskar exakta byggmått på montern. Åhagas monterväggar Åhagas monterväggar har normalt följande mått: höjd 2,5 m, bredd 1,0 m och tjocklek 22 mm. Materialet är vitmålad spånskiva. Tänk på att monterväggarna inte får belastas med tunga föremål. Lättare tavlor och reklammaterial kan sättas upp (max fem kg per väggmodul). På väggens överkant monteras i vissa fall elförsörjning och elskenor som inte kan tas bort. Belastning i horisontell riktning får inte förekomma. Väggarna lämpar sig inte för säkring, stöd eller liknande till egna montersystem. Monterväggarna stagas i ytterkant med stödplåt, vars höjd är 92 cm och basbredd 50 cm. Stödväggar förekommer på var fjärde löpmeter väggmodul samt som stöd i ytterkant. Se ritning för aktuellt event. Andra former av väggstöd kan förekomma för att hålla samman monterväggarna, bland annat botten- och toppjärn. Inga stöd får tas bort. För mer information, kontakta Åhaga Monterservice. Monterväggarna ska rensas från eventuella klamrar, häftkuddar, tejp och liknande efter avslutat event. Om du inte rensar väggarna debiteras du för den tid Åhaga behöver lägga ned på arbetet eller för att väggen måste kasseras om den inte går att återställa. Förstörd anses väggen vara efter till exempel spackling, genomgående skruvhål, tapetsering eller målning med färg. Höjdbyggnation Höjdbyggnation över 2,5 m från golvet är normalt inte tillåtet. Undantag kan förekomma beroende på event men all byggnation över 2,5 m ska ansökas och godkännas av mässansvarig eller driftschef. Grundregeln är att du inte får skymma någon annan, att det ska vara en säker konstruktion och att det inte får finnas några övriga praktiska hinder. Höjdbyggnation ska ha snygg och neutral baksida. Som höjdbyggnation räknas även alla logotyper, företagsnamn och budskap som är placerade över 2,5 m. Åhaga har rätt att kräva nedmontering om du inte har fått ett höjdgodkännande. Målning Det är endast tillåtet att måla på eget medhavt material. Målning på Åhagas monterväggar, golv mm är således inte tillåtet. Om du vill använda färg, tapetsera eller borra går detta att göra på en spånklädd vägg. Kontakta Åhagas Monterservice för offert. Mattor Vid mattläggning är endast viss vävtejp tillåten. Godkänd tejp kan köpas av Åhagas Monterservice. Observera att all tejp måste tas bort efter eventet. Åhaga har ett rått betonggolv med golvvärme. Skadegörelse på golv debiteras dig som utställare eller arrangör.
Arbets- och 24-timmarsström Elektriciteten vid event som t ex mässa, slås dagligen på en timme innan eventet öppnar och stängs av en timme efter eventets stängning. Har du kyl/frys/dator eller annat som behöver kontinuerlig drift behöver du alltså beställa elanslutning med 24-timmarsström (nattström). Gör det i webbshopen minst tre veckor före eventet. Åhaga ersätter inte eventuellt förstörda produkter om inkoppling skett på det ordinarie elförsörjningsnätet. Vem får installera el All inkoppling till Åhagas fasta installationer ska utföras av Åhagas auktoriserad servicepartner. Elinstallationer i montern ska utföras av behörig elmontör. All elektrisk installation och utrustning ska följa gällande starkströmsföreskrifter. Kabeldragning och eluttag Elförsörjning, kablage och elcentraler är monterade upptill på Åhagas monterväggar när sådana finns. Blockera inte dessa med eget material. Vid övriga tillfällen dras elförsörjningen fram på överenskommet sätt. Beställt eluttag (220v) levereras med trehåls fördelardosa. Maxbelastning per eluttag är 2000W. Kräver din utrustning mer ström beställer du fler eluttag. 3-fas kraftuttag levereras i golvnivå med handske eller central enligt beställning. Observera att endast beställda eluttag får användas. Spotlights får inte sticka ut mer än 35 cm över gång.
Godshantering Godsmottagning kan ske tidigast angiven tid för respektive mässa/event. Åhaga har begränsade ytor för godshantering. I vissa fall kan gods lämnas tidigare mot extra avgift, var god och kontakta Åhaga monterservice för tider och priser. Gods som anländer till Åhaga skall vara välpackat och stå på hela lastbärare. Åhagas personal äger rätt att neka hantering av gods med truck om godset är dåligt emballerat, står på trasiga pallar eller på något annat sätt äventyrar lyftsäkerheten. Åhaga hanterar gods som är av standardmått (120×80 cm) och maxvikt 1250 kg. Vid högre vikter eller större mått ska Monterservice kontaktas för avstämning om godset kan hanteras. Kostnad tillkommer om godset kräver truck eller hjullastare med större lyftförmåga. Gods tas in via port D i första hand. Godsintaget är i markplan. Använd inte huvudentrén, entré A eller B. Parkera så snart som möjligt ditt fordon på anvisad plats för att inte stå i vägen för andra. Det är förbjudet att köra eller rulla in egna fordon, släpvagnar eller bilar i lokalerna utan särskilt tillstånd. Undantag kan göras för arbetsmaskiner men måste i sådana fall ske i överenskommelse med Åhagas monterservice. Godstransporter under eventet Av säkerhetsskäl får godstransporter under pågående event endast ske en timme innan eventet öppnar. I övrigt kan bara lättare gods tas in. Åhagas Monterservice ser till att ditt gods tas emot och levereras till din monter. In- och utflyttning Tider för in- och utflyttning kan variera. Om du är utställare på en mässa eller ett event med extern arrangör får du exakta tider och detaljer av arrangören. Åhagas monterservice tar hand om ditt tomgods alternativt hänvisar plats för lagring. Allt emballage ska vara märkt med särskilda märklappar som du får av Monterservice. Åhaga tar inte ansvar för gods som ligger kvar i emballagen. Utflytt Du kan påbörja rivning och utflytt av din monter/ditt material så snart eventet har stängt. Håll dig dock inom din yta/monter då inga gångar får blockeras, dels för brandsäkerhetens skull men även för att utflytten ska ske så smidigt som möjligt för alla. Har du blivit hänvisad plats för tomgodslagring kan du själv hämta ditt tomgods. I övriga fall körs lagrat gods och tomemballage in av Åhaga Monterservice. Godsavhämtning Godsavhämtning ska ske senast angiven tid för respektive mässa/event. Lämna inget kvar, var noga med att märka upp allt gods som ska hämtas av transportfirma. Se till att adresslappar och frakthandlingar finns till godset och att returfrakten är beställd enligt utsatt tid för eventet. Observera att Åhaga har ingen möjlighet att lagra gods i lokalen. I de fall gods inte avhämtas, lagras det hos tredje part mot kostnad. Omärkt gods kasseras om vi inte lyckas identifiera ägaren.
Mat och dryck På Åhaga är det Åhagas Restaurang som är samarbetspartner och leverantör för all mat och dryck. Alkohol Åhaga innehar utskänkningstillståndet för hela Åhagas område inkl hall, området närmast utanför samt konferensrum och loger. Det innebär att du som arrangör / utställare får gå via Åhagas Restaurang om du vill bjuda på öl, vin eller sprit. Restaurangen finns på plats i lokalen och levererar direkt till din plats/monter och tillhandahåller kyld dryck, glas och personal. Kontakta Åhagas Restaurang via restaurang@ahaga.se eller 033-13 15 12. Det är inte tillåtet att servera alkohol före kl.11 eller till personer under 18 år. Beställ catering i god tid Åhagas Restaurang erbjuder catering till din monter. För önskemål och beställning kontakta Åhagas Restaurang 033 – 13 15 12. Tänk på att boka mat minst fem dagar i förväg hos för att vara säker på leverans i tid. Hantering av livsmedel Deltagare som ska ha någon form av livsmedelshantering i Åhagas lokaler ska i god tid hos behörig kontrollmyndighet undersöka vilka krav som enligt vid var tid gällande lagar, förordningar och föreskrifter gäller för den aktuella hanteringen. Deltagaren ska sedan följa dessa krav under arrangemanget. Kontakta Borås Stads Miljöförvaltning, Tel: 033-35 30 00 Allmänna krav på livsmedelssäkerhet hittar du här: www.boras.se/foretagare/tillstandochregler
Åhaga tillämpar källsortering. Deltagare/utställare/arrangör ska själva sortera och transportera avfall till miljöstationerna enligt anvisning av Åhagas personal. Under pågående arrangemang finns miljöstation vid port D. Deltagare debiteras för miljöfarligt avfall som t.ex. heltäckningsmattor, oljor mm. Inget avfall får lämnas i gångarna. Bortforsling kan beställas av Åhagas Monterservice. Deltagaren ska efter arrangemangets slut lämna lokalytan i ett för Åhaga acceptabelt skick. Om Åhaga behöver forsla bort avfall eller kvarlämnad egendom sker det på deltagarer/utställarer/arrangörs risk och bekostnad.